Friday, August 15, 2008

Maikling Pagtawag sa Pitong Arkangeles

Tagubilin ni Lolo Indo na kung sakaling makumpleto mo na ang pagseserbisyo at panalangin para sa pitong arkangheles mayroong maikling panawagan sa kanila na magagamit sa kagipitan o sa mabilisang pagkakataon. Subali't magagamit mo lamang ito kung kumpleto na ang panalangin para sa pitong arkangheles at regular mo silang pinagdadasalan. Kung magagawa mo ito, darating ang pagkakataon na kilalang-kilala ka na nila at magagamit mo ang maikling panawagan o panalanging ito at paghingi ng tulong:

Angele Dei que custos est mei, me tibi commissum pietate superna, illumina custodi rege et guberna Amen. Eripe me de enemecis meis Angele Dei et ab insurgentibus in me libre me:

Micael Salve
Gabriel Deus
Rafael Suita
Uriel Casarca
Setiel Salacte
Judiel Meus
Baraquiel Etipani


Sa susunod ang panalangin para kay Arkanghel San Uriel, ang bantay sa araw ng Miyerkules.

Tuesday, August 12, 2008

Panalangin para kay Arkanghel San Rafael


Si San Rafael ang Mayordomo ng Poong Diyos kaya ang taglay niya ay isda at tinapay.


PANALANGIN

Oh kamahal-mahalang Arkanghel San Rafael, kagamutan ng Diyos para sa kagalingan ng mga tao, sa lubos na pagpapakumbaba ay ipinag-aamoamo namin sa iyo na ikaw nawa ay maging tulong at sakdalan ng lahat naming kailangan, at gamutin mo ang aming kaluluwa na lipos ng sugat ng mga kasalanan, at gamutin mo rin ang mga sakit at karamdaman ng aming katawang lupa, upang magkamit kami ng kaligayahan dito sa lupa at sa langit man, Siya Nawa.

ANTIFONA

Rafaele Principe ait: EGOSUM UNUS EX SEPTUM QUI ASTAMUS ANTE DOMINE TOBIAM QUE SECUN ILLUM INOVIT ET DEMONIUM APREHENDIT RELEGAVIT QUI ILLUD IN DESERTO.

ORATIO

Deus qui extua inefabile benitate Beatum Rafaelem fidelibus tuis beateribus doctorem male que habentibus medicum ab incie constituiste suppliciter rogamus ut nobis imflerentibus opendicte. Principes astantis patefacius semitam salutis et egretudinumtam anime quam corporis salutatem medicam conceda. Per dominum nostrum Jeusm Christum, Amen.

Oracion upang maligtas sa mga Sakit at Karamdaman

ESTO MIHI ESCUTUM ET MEDICINAM CORPORIS ET ANIMAE

Si San Rafael ang Bantay kung araw ng Martes, kaya't siya ang dapat tawagan sa araw na ito.

ET CELIM ET CRUCEM ET CERGINEM


Saturday, August 9, 2008

Langis na Panghilot

May kasama tayo dito na nangangailangan ng langis na panghilot o pangmasahe sa may karamdamang katawan nais ko lang ibahagi ang naituro sa akin ni Lolo Indo. Ang payo niya sa akin ay magluto ng langis mula sa gata ng niyog na tamang tama ang gulang sa araw ng biyernes (mas magaling daw kung biyernes santo). Pagkatapos ay ilagay ang langis sa isang malinis na sisidlang bote. Mag-alay ng panalangin sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesus na pagkaloobang maging kagamutan sa karamdaman ang langis na nasa sisidlan at pagkalooban ng bisa at kapangyarihan ang mga orasyon na nakababad sa langis. Ang panalanging iaalay ay 7 sumasampalataya 7 ama namin 7 aba ginoong maria 7 luwalhati at pagkatapos nito ay ikonsagra ang langis "Hoc est enim corpus meum hic est enim calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti mesterium fidei qui pro novis et pro multis efundetur in remision em peccatorum Jesus hominum salvator". Isulat sa manipis at maliit na papel ang orasyong angkop na kagamutan sa karamdamang taglay (piliin sa sinulat kong mga orasyon para sa kagamutan ng mga sakit o karamdaman) at mag-alay ng panalangin sabay hiling na pagkalooban ng bisa ang orasyon. Ibulong ang orasyong isinulat at ihihip sa papel, bilutin ng maliit at ihulog sa bote ng langis at hayaang nakababad. Pwedeng maglagay o magbabad kahit ilang orasyong nakasulat sa magkakahiwalay na papel.

Habang hinihilot ang may karamdaman ibulong sa mga palad na may langis ang orasyon.

Palagay ko sa panahon ngayon, pwede ding gamitin ang virgin coconut oil basta't ang preparasyon ay gagawin din sa araw ng biyernes. Ang kagalingan nito pwedeng inumin ang VCO ng pakonti-konti.

Sa kasamang naghahanap nito, sana makatulong ito. Ipagkaloob sana ng Panginoon ang kahilingan mo.

Tuesday, August 5, 2008

Pagpapatalab ng mga Orasyon

Para sa kaalaman ng isang kasama natin na nagtatanong kung ang mga orasyon ba daw na isinulat ko dito ay sapat ng usalin lamang at magkakabisa na. Ang sagot dito ay depende sa taong gumagamit at nagdadasal. Ang mga dasal at orasyon na nandidito ay patungkol at paghingi ng tulong sa Panginoong Diyos na nasa Kaitaasan o nasa langit na may likha ng sanlibutan. Ang paggamit ng mga orasyong ito na may kalakip na taimtim na pananampalataya sa Diyos ay malalangkapan ng bisa o kapangyarihan. Ang lihim na kapangyarihang taglay ng mga orasyong ito ay bumubukal mula sa pananampalataya ng taong nagtataglay nito at sa basbas, pagpapala at kapahintulutan ng Diyos Ama at Panginoong Jesus na lubos na nakakakilala sa katapatan ng loob ng nais gumamit ng mga panalangin na ito.

Subali't sa mga taong gustong pataasin ang antas ng pagpapatalab ng mga orasyon o upang magamit ang tinatawag na mas makapangyarihang mga orasyon tulad ng cabal sa balat, pagtatanong sa medalyon, pagpapabalik sa naglayas na tao o ninakaw na gamit, panggagamot ng mga mabibigat na karamdaman o karamdamang may langkap ng ispirituwal kinakailangan dito ang mahaba-habang sakripisyo at pagseserbisyo sa mga gamit na ito at sa Panginoong Diyos.

Ganundin sa mga taong nagtataglay ng mga simbolo ng iba't-ibang orasyon o lihim na Pangalan ng Diyos, tulad ng mga medalyon. Kailangan ang pagseserbisyo at panalangin sa Panginoong Diyos upang ang isa sa mga ispiritu na kumakatawan sa kanyang kapangyarihan ay tumira sa medalyon at sumangkap sa iyong katawan sa araw-araw. Sinabi sa akin ni Lolo Indo na pag dinadasalan mo ang iyong medalyon ay hindi literal na ang ibig sabihin ay ang medalyon mo ang iyong sinasamba dahil representasyon lamang iyan ng kapangyarihan iyong pinaniniwalaan. Ang panalangin mo ay patungkol sa Diyos at sa paghingi mo ng basbas at kapahintulutan na pagkalooban ng ibayong bisa at kapangyarihan ang mga tinataglay mong gamit at ganundin bigyan niya ng lakas ang kanyang ispiritu na sa iyo ay nagbabantay at gumagabay.

Kung ang mga gagamitin mong mga orasyon ay tulad ng tigalpo sa nagagalit, liwas sa kapahamakan, gamot sa karaniwang karamdaman, paghingi ng awa sa Panginoon, patigil sa mga nag-aaway, pakikipagkasundo at iba pang kahalintulad nito ang mga orasyong para dito ay mabisa kaagad at pwedeng usalin lamang basta't may pananampalataya mula sa pinanggagalingan ng kapangyarihang ito. Tulad ng simple subali't taimtim na pagtawag sa pangalan ng Panginoong Jesus sa oras ng kagipitan, hindi kailangan ang maraming ritual upang madinig ng Panginoong Diyos ang ating pagsamo, pagdadarasal at paghingi ng tulong sa pamamagitan ng mga orasyong ito.

Ang isang panalangin na madalas kong dasalin tuwing nasa biyahe ako ay "Verbo Jesucristo Jesus Impasi". Maikling dasal na tagaliwas sa lahat ng kapahamakan at disgrasya. Kahit sino basta't naniniwala sa Panginoong Jesus ay pwedeng dasalin ang orasyong ito bago umalis ng bahay, bago sumakay ng sasakyan o habang nasa sasakyan o daan.

Para sa mga kasamang nais palalimin ang kaalaman sa mga ganitong karunungan ang unang hakbang ay ang pagpapalalim ng inyong relasyon sa Panginoong Diyos. Sa mga handang puntahan ang antas na ito ibabahagi ko ang mga pamamaraan sa mga darating na araw.

Friday, August 1, 2008

Orasyon para sa kagamutan ng mga sakit o karamdaman

Nais ko sanang ibahagi ang ilan sa mga orasyong ibinigay sa akin ni Lolo Indo na sinasabi niyang mabisang kagamutan sa mga sakit at karamdaman kung pagkakalooban ka ng Diyos Ama sa Kaitaasan at ng Panginoong Jesus ng kapangyarihan at kapahintulutan na mapatalab ang mga orasyong ito.

1. Sa masakit ang ngipin:
 • BUCOLUM BALALAM BIAM AM DIDIC DIO DIO JESUS (Bulong sa tubig na imumumog)
 • MIMITAM MANIC MITAM MATAM (Bulong sa tubig na imumumog)
 • EMAC EGOLUM (Bulong sa iyong kamay na ihihilot sa kamay at daliri ng masakit ang ngipin)
2. Sa Pilay (Ibulong sa langis at sa kamay na ihihilot)
 • MADMEO ACBIUS ROUDAE
 • ARAM AC-ADAM AM-ADAM
 • ARAM ADAM ACSIDAM VUC VOUC VAUC TAUOC
3. Sa Bukol (Tapal), Sa sakit ng ulo (Tapal at hihip sa ulo) -- kalimitan ang nagpapagamot sa kanya, may dala ng salonpas na pantapal
 • MATAM MAUM-RUM MOUM BEM
4. Sa pulmonya, sakit ng ulo at lagnat (bulong sa inumin at pantapal)
 • DATAM UMO BUSCUM BIL SABAOTH
5. Sa Tisis at pulmonya (panghilot din sa masakit ang likod at lalamunan)
 • AMAM SANCTUM AMAM TACA AMAM SABAB
6. Sa peste at sa iba't-ibang sakit
 • ECCE CRUCEM DOMINE FUGITE PORTIS AD VERCE VINCIT LEO DE TRIBU JUDA DAVID ALELUYA ALELUYA ALELUYA
7. Sa nanlalabong mata
 • ELEATA ELEBATO YTA DE ULA YTA DE DAPO TIBAC TIGMAC BALUARTO TIARAHA BALARA
8. Para maampat ang pagdurugo
 • MAR MAR PORAM LEETMES GENOTES PERAM PARAM
kung nasugatan at kayang tapalan ng papel ang sugat na nagdudugo, isulat ng dugo ang salitang INRI sa papel at ihihip dito ang basag nitong IGNE NATURA RENOVATOR INTEGRA bago itapal sa sugat na nahiwa o nataga.

9. Pantapal sa lahat ng sakit
 • EGOTE VAUME LAIUMI IBSA SEMPIMARATUTIC
10. Pasapa at pantapal sa bukol
 • YAHURA YAHURI YAHUYARI YBARIGAJO RAN
 • OCTE OACTE OACNE OANGE
11. Hihip sa mata ng napuwing
 • RICOTITAM MASUR RISURBO
12. Sa tamang hangin (hihip sa tuktok ng 3 ulit)
 • MEMENTOMO HOMO TUIS REBOESEMPO ESPO SUO BARES
13. Sa sinusubaan at kinakabagan
 • ESET ETAC ENATAC EDEUS GEDEUS DEDEUS
Sa susunod ang panalanging patungkol kay Arkanghel San Rafael. Mainam na sa halip na idownload at i-print lamang ang mga larawan at panalangin ay sipiin ito sa isang katamtamang laki ng notebook. Upang makumpleto ninyo ang koleksyon ng panalangin at orasyon para sa pitong arkangheles sisikapin kong i-upload din ang panalangin para kay San Uriel, San Setiel, San Judiel at San Baraquiel.

Sa mga darating na pagkakataon, ibabahagi ko din dito ang natutunan kong pagtatanong sa medalyon o sa Krus ng Santo Rosaryo at maging ang orasyon para makapagtanong kay San Antonio de Padua.