Friday, April 10, 2009

Panalangin para kay San Baraquiel

Si San Baraquiel ang tagapag-alaga sa langit at lupa at siya ang taga-tulong at taga-ampon sa lahat ng kampon ng Poong Diyos kaya siya ay may dalang bata.

Panalangin

Oh kagandagandahang Arkanghel San Baraquiel puspos ng kaluwalhatian ng langit pinagpala kang lubos at sa iyong karangalan ay tinawag kang Bendisyon ng Poong Diyos. Ipanag-aamoamo namin sa iyo ng buong taimtim na kung mangyayari na sa pamamagitan mo ay makamtam namin ang bendisyon ng Poong Diyos, ngayon, bukas at magpakailanman. Siya Nawa.

Antifona

Sancti spiritus domorum benedictionesque at gratise divinae minister Sancto Baraquielem era ut Deus infundat nobis, spiritum fortitudine spiritum sapiente, spiritum veritatis, que adversus daemonium insidias corporis que fragilitatem, mundi quoque tenebras, et inquinamenra resitere sanctis que operibus insudare velearus.

Oratio

Deus bonorum omnium largitur opem at gratiam tuam concede nobis quaesumus fine que nihil a nobis effici potest ut per inspirationem. Sancti spiritus nos incumberdis bonis operibus Sanctum Baraquielem habere mereamur adentorem ad defelondum mentis nostri dubietatis ut agnus camus que nobis necitusa sunt serenatis que sensibus nostris benedictiones et gratiae tui sempiterni capaces officiamur. Per Dominum Nostrum Jesum Christum et in unitate spiritus Sancti Deus, per omnia saecula seculorum. Amen

Oracion upang maligtas sa lisyang hatol ng hukom

OBTI MIHI MIHI BENDITIONEM DEI ET FACME NUMQUAM SEPERARE A DEO

Si San Baraquiel ang bantay kung araw ng Sabado kaya't siya ang dapat tawagan sa araw na ito.

AGNUS VENITE SALVAME SALVATORE

Eto ang ilan sa mga orasyon na nais kong ibahagi sa araw na ito ng Biyernes Santo para sa mga magbibiyahe:

1. Oracion sa pagkababa ng sasakyan upang makaiwas sa disgrasya

SPIRITO AMATAR ADARSI OLIOM FACTORIM ABISMO AMEN

2. Sa lakas -- bulong sa kamay tatlong tapik sa bubuhatin

BATO CRISTE ARMA BACALARA

3. Lakas -- tatlong tadyak sa lupa

SANTONG JOB TIRAC BATO TIRAC BATO TIRAC BATO

4. Orasyon kung mag-iiwan ng gamit upang hindi pakialaman

SABARAC HABARAC HABARAC SARAC OLAP

5. Orasyon habang naglalakbay ang sasakyan

VERBO JESUCRISTO JESUS IMPASI

at

JESUS CHRISTI SALVE ME
JESUS CHRISTI LIBRE ME

6. Orasyon laban sa mga masasamang loob

CURATIS VERBUM QUIA EGOSUM JESUS EGOSUM MARIA TRAJOME

7. Tagaliwas sa kapahamakan

ESMERENCIANA SUMITAM APHILAM GOAM LAMOROC MILAM

8. Pampawi ng gutom bulong ng tatlong beses sa tubig na iinumin

OPHEVETE

9. Papondo sa kaaway o masasamang loob

ATME HUIV RESEOC

o kaya

EGOSUM GUSAMAC CRISTONG GUSAC MAC

Panalangin para kay San Judiel


Si San Judiel ang tagapag-biyaya at taga-pagkaloob ng awa ng Poong Diyos kaya ang kanyang taglay ay balutan ng mga bulaklak

Panalangin

Oh kahanga-hangang Arkanghel San Judiel, ikaw nga ang tinatawag na tagapag-pahayag ng puri at karangalan ng Poong Diyos, kaya ikaw nga ang aming tinatawagan at dinaraingan sapagka't sa iyong mga labi lamang nagmumula ang matatamis na papuri na nagbibigay ng tuwa't ligaya sa kalakilakihang lumalang ng sangsinukob. Kaya nga ipinagaamo-amo namin sa iyo na kami'y mapabilang at mapasama sa mga nagpupuring walang humpay sa Kanyang kaluwalhating walang hanggan. Siya Nawa.

Antifona

Judiel operum nostrorum sedule espectator et que renumerator sapiente, Dei minister virginum que custos que ligitime certantes corona donas omondadus corrispis flagelio consulo, subre in que nobis, rogamus suplices ut a delinquenali lapsu cite resurgamis.

Oratio

Deus omnipotens et omnium operum inte estimator qui per Sanctum Judielem. Optime consilii tui ministrum bonorum que remuneratorem ad to constitutum premia retribuis improbis vere correctionem infligiote humiteter quaesumus ut nobis implorentibus opemtanti principes bone consulentis inste que renumerantes tua iluminatrix gratia dirigat nostrus actus in lege tua revacorque flagelationem pro nostris offensis irrogandum. Per Dominum Nostrum Jesum Christum. Amen

Oracion upang mailigtas sa apat na elemento

ESTO MIHI UMBRACOLUM ET FACME ISSIDIUM INCOMPETENDO DOMINO

Si San Judiel ang bantay kung araw ng Biyernes kaya't siya ang dapat tawagan sa araw na ito.

CRUCEM PASTOR BENEDICTOR REX JUDIORUM EGO SUM

Panalangin para kay San Setiel

Si San Setiel ang tagapaghain at taga-panalangin sa Diyos ng anumang magaling na gawa natin, kaya't ang kanyang taglay ay Incensario.

Panalangin

Oh kataka-takang Arkanghel San Setiel, seraping lipos ng alab ng maluwalhating pag-ibig, ikaw nga ang tinatawag na Panalangin ng Poong Diyos na Panginoon ng lahat, at dahil sa amin ay dumadalangin ka ng walang humpay na kami ay kaawaan. Idinadalangin namin sa iyo na hingin sa Poong Diyos na alisin sa amin ang lahat ng bagay na di niya kinalulugdan at ihalili ang kabanalan na ipagiging dapat sa kanya ng aming kaluluwa, upang papagkamtin ng kanyang mahal na biyaya sa kaluwalhatiang walang hanggan. Siyanawa.

Antifona

Magna minister misericordie Dei petende et omnium fidelium Patrone Beate Setiel, contemplare quaesumus nostram humanam fragilittem ne nostros ab horeas reatus neve de digneris pro nobis semper orares dedimitare Jesum vestrum redentorem qui sedenes ad dexterram Dei Patris dignatus est esse noster advocatus.

Oratio

Deus misericordiarum Deus indificienes que pro imbecilitatis humane beatibus beatum Setielem tui misericordie ministrum oratem pronobis ab imitio esse voluiste to suplices precamur ut tanti. Patroni Patrecinie et oratoris oratione nes ab omnibus malis in minentibus eriperi nostras que iniquitatis secumdum multitudinom miserationum tuarum abolere disneries, per Dominum nostrum Jesum Christum, Amen.

Oracion sa paghingi ng tawad at awa sa Diyos

PETE MIHI A DEO INDULGENTIAM PECCATORUM MIHI PULCRUM

Si San Setiel ang bantay sa araw ng Huwebes kaya't siya ang dapat tawagan sa araw na ito.

LIBERAME LIBERATOR ANIMABUS PAMULORUM SICUT DEUS

Tuesday, September 30, 2008

Panalangin para kay San Uriel


Paumanhin sa matagal na panahong hindi ako nakapagsulat. Lubhang marami ang aking mga gawain nitong mga nakaraang linggo. Sa mga nagkokolekta ng panalangin para sa pitong arkangheles narito ang panalangin patungkol kay San Uriel.

Si San Uriel ang Hustisya Mayor sa langit, kaya't ang kanyang taglay ay timbangan at espada.Panalangin

Oh dakilang Arkanghel San Uriel, ikaw na maliwanag na Ama at Panginoon ng kalahat-lahatang ilaw, ikaw ang tanging tanglaw ng mga nasa kadiliman na nagugumon sa kasalanan, idinadalangin namin sa iyo na balutin mo ang aming puso ng kasanto-santusang pag-ibig at alisin mo sa amin ang dilim at ulap ng mga kasalanan upang makita namin at makamtan ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian, ngayon at magpakailan man, Siya Nawa.

ANTIFONA

Oh fulges divinis magistatis Oh ruber in beate potestatis, oh flamma ignite caritatis, illumina mentes nostras ne inducamur intentationem et glaudie tui potestatis nostrure digneris.

ORATIO

Deus qui ex-incomparable tua clementia Beatum Urielem illuminationis tui ministrem inefabile caritate ardentem tuis fidelibus vigilem tutorem prepulsantem tentamenta daeminium sociaste tribue quesumus ut nos recurrentes atatelam tantis esplandoris dopolisis mentis nostri tenebris agnus cames ea que nobis salutaria sunt et latentes demonum tenticulos penitus declinenus. Per dominom nostrum Jesum Cristum. Amen.

Oracion para sa pangpalubag-loob

ACCENDE ME IGNIS AMORIS DEO ET ESTO MIHI PROTECTOR

Si San Uriel ang bantay sa araw ng Miyerkules kaya't siya ang dapat tawagan sa araw na ito.

Oracion

OLIVERATOR ET SALVATOR ET SALVATOREM

---------------------------------------------------

Nagtataka ako dahil marami ang humihingi ng orasyon sa pag-ibig. Medyo matatagalan muli bago ako makapag-sulat kaya't ibabahagi ko ito sa inyo. Nasa gagamit na nito ang pagtuklas at pagsisikap na magamit at mapatalab ang mga orasyong ito:

Ito ang urtula ni Haring David ng Jerusalem

Banggitin ng tatlong beses ang pangalan at apelyido _____________________ PENEPE EPE EPCI CHRISTI CHRISTO MANDURUM EN VETA AGASAK DAVID IGLURYARUM PERIVILABIT BENEDICTUM SAN MANUEL EGOSUM EGO DEUS PATER EGO DEUS FILLO EGO DEUS ESPIRITU SANCTO NATUSET MARIA VIRGENE EGOSUM SANCTUS SAPUTRES URTALICA NI DAVID NATUTULOG KA MAN NG MAHIMBING AKO PA RIN ANG IYONG AALALAHANIN, MABALISA KA AT AKO ANG IYONG PAGHAHANAPIN AKO SI _____________________ NA TUMATAWAG SA IYO SA ARAW AT GABI.

Kung sakali at magkita na kayo ng iyong minamahal at magkaroon ka ng pagkakataon na mahawakan mo ang kanyang mga kamay o palad, ibulong mo muna ito sa palad mo bago mo siya hawakan: BITAM MITAM SIGNE PACTIM IGNUM CRUSEM (phu 3x).

Subukan siyang tapikin (pasimple lang) ng tatlong beses sa balikat sa bandang likod matapos mong ibulong sa palad mo ang + MAHAL NA POONG SANGAROM MAHAL NA POONG SANTO DIPAN LOOB MO AY MAGTUBIG KATAWAN MO AY MANLAMIG SANTINAKTOM PAKTOM POSROM +

Friday, August 15, 2008

Maikling Pagtawag sa Pitong Arkangeles

Tagubilin ni Lolo Indo na kung sakaling makumpleto mo na ang pagseserbisyo at panalangin para sa pitong arkangheles mayroong maikling panawagan sa kanila na magagamit sa kagipitan o sa mabilisang pagkakataon. Subali't magagamit mo lamang ito kung kumpleto na ang panalangin para sa pitong arkangheles at regular mo silang pinagdadasalan. Kung magagawa mo ito, darating ang pagkakataon na kilalang-kilala ka na nila at magagamit mo ang maikling panawagan o panalanging ito at paghingi ng tulong:

Angele Dei que custos est mei, me tibi commissum pietate superna, illumina custodi rege et guberna Amen. Eripe me de enemecis meis Angele Dei et ab insurgentibus in me libre me:

Micael Salve
Gabriel Deus
Rafael Suita
Uriel Casarca
Setiel Salacte
Judiel Meus
Baraquiel Etipani


Sa susunod ang panalangin para kay Arkanghel San Uriel, ang bantay sa araw ng Miyerkules.

Tuesday, August 12, 2008

Panalangin para kay Arkanghel San Rafael


Si San Rafael ang Mayordomo ng Poong Diyos kaya ang taglay niya ay isda at tinapay.


PANALANGIN

Oh kamahal-mahalang Arkanghel San Rafael, kagamutan ng Diyos para sa kagalingan ng mga tao, sa lubos na pagpapakumbaba ay ipinag-aamoamo namin sa iyo na ikaw nawa ay maging tulong at sakdalan ng lahat naming kailangan, at gamutin mo ang aming kaluluwa na lipos ng sugat ng mga kasalanan, at gamutin mo rin ang mga sakit at karamdaman ng aming katawang lupa, upang magkamit kami ng kaligayahan dito sa lupa at sa langit man, Siya Nawa.

ANTIFONA

Rafaele Principe ait: EGOSUM UNUS EX SEPTUM QUI ASTAMUS ANTE DOMINE TOBIAM QUE SECUN ILLUM INOVIT ET DEMONIUM APREHENDIT RELEGAVIT QUI ILLUD IN DESERTO.

ORATIO

Deus qui extua inefabile benitate Beatum Rafaelem fidelibus tuis beateribus doctorem male que habentibus medicum ab incie constituiste suppliciter rogamus ut nobis imflerentibus opendicte. Principes astantis patefacius semitam salutis et egretudinumtam anime quam corporis salutatem medicam conceda. Per dominum nostrum Jeusm Christum, Amen.

Oracion upang maligtas sa mga Sakit at Karamdaman

ESTO MIHI ESCUTUM ET MEDICINAM CORPORIS ET ANIMAE

Si San Rafael ang Bantay kung araw ng Martes, kaya't siya ang dapat tawagan sa araw na ito.

ET CELIM ET CRUCEM ET CERGINEM


Saturday, August 9, 2008

Langis na Panghilot

May kasama tayo dito na nangangailangan ng langis na panghilot o pangmasahe sa may karamdamang katawan nais ko lang ibahagi ang naituro sa akin ni Lolo Indo. Ang payo niya sa akin ay magluto ng langis mula sa gata ng niyog na tamang tama ang gulang sa araw ng biyernes (mas magaling daw kung biyernes santo). Pagkatapos ay ilagay ang langis sa isang malinis na sisidlang bote. Mag-alay ng panalangin sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesus na pagkaloobang maging kagamutan sa karamdaman ang langis na nasa sisidlan at pagkalooban ng bisa at kapangyarihan ang mga orasyon na nakababad sa langis. Ang panalanging iaalay ay 7 sumasampalataya 7 ama namin 7 aba ginoong maria 7 luwalhati at pagkatapos nito ay ikonsagra ang langis "Hoc est enim corpus meum hic est enim calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti mesterium fidei qui pro novis et pro multis efundetur in remision em peccatorum Jesus hominum salvator". Isulat sa manipis at maliit na papel ang orasyong angkop na kagamutan sa karamdamang taglay (piliin sa sinulat kong mga orasyon para sa kagamutan ng mga sakit o karamdaman) at mag-alay ng panalangin sabay hiling na pagkalooban ng bisa ang orasyon. Ibulong ang orasyong isinulat at ihihip sa papel, bilutin ng maliit at ihulog sa bote ng langis at hayaang nakababad. Pwedeng maglagay o magbabad kahit ilang orasyong nakasulat sa magkakahiwalay na papel.

Habang hinihilot ang may karamdaman ibulong sa mga palad na may langis ang orasyon.

Palagay ko sa panahon ngayon, pwede ding gamitin ang virgin coconut oil basta't ang preparasyon ay gagawin din sa araw ng biyernes. Ang kagalingan nito pwedeng inumin ang VCO ng pakonti-konti.

Sa kasamang naghahanap nito, sana makatulong ito. Ipagkaloob sana ng Panginoon ang kahilingan mo.